Pro Fixing - Disclaimer

Deze website inclusief de daarop aangeboden diensten en producten zijn een initiatief van de onderneming Pro Fixing,
die haar hoofdvestiging heeft te Cruquius, Nederland. (KvK-Nr. 34251044), hierna: " Pro Fixing ".

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.
Door u toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

Inhoudsopgave:

 

 

Artikel 1 - Algemeen

Pro Fixing houdt zich aan de wetgeving van de landen waarin het zaken doet.
Pro Fixing verkoopt aan particulieren en bedrijven alleen onder acceptatie van de Pro Fixing algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Inhoud

Pro Fixing heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en (product*) gegevens, hierna gezamenlijk: “Informatie”. De Informatie op de website wordt alleen ter vermaak en voor informatieve doeleinden aangeboden. Alle Informatie kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. * werkelijke verpakkingen kunnen afwijken t.o.v. productfoto's.

 

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendom’s) rechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen de rechten op de teksten, streaming video’s, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Pro Fixing en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (enig gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

 

Artikel 4 - Garantie

Pro Fixing garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Pro Fixing sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Pro Fixing in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.

 

Artikel 6 - Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Pro Fixing heeft geen zeggenschap over deze websites. Pro Fixing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 7 - Beveiliging

Pro Fixing spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Pro Fixing legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Artikel 8 - Diversen

Deze Disclaimer kan te allen tijde door Pro Fixing worden aangepast. Pro Fixing adviseert daarom deze Disclaimer regelmatig te bekijken.

*